Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

 

Projektna nastava kroz interaktivne panoe i posterske prezentacije 

 

ScreenMedia M 80 0

Opšti cilj  programa Upoznavanje sa načinom sprovođenja projektne nastave putem zajedničkih istraživačkih radova učenika na interaktivnim panoima i kreativnim izradama plakata i postera, usklađenih sa pedagoškim odrednicamai nastavnim ciljevima
Specifični ciljevi programa 

Upoznavanje nastavnika sa osnovnim polazištima, ciljevima, etapama, načinima realizacije, primjerima i prednostima projektne nastave.

Usmjeriti nastavnike na zadatke i metodologiju savremene nastave

Obučiti nastavnike za pravilno korišćenje panoa u nastavi u skladu sa nastavnim sadržajima, ciljevima i pedagoškim odrednicama.

Osposobljavanje nastavnika za rad i kreiranje online panoa

 

Teme obuhvaćene programom

1. Uvod – osnovna polazišta u organizaciji projekte nastave, etape pripreme i primjeri iz prakse

2. O panoima i posterima u nastavi - cilj, priprema, struktura, osnovni elementi, bitne osobine, estetski elementi i sadržaji panoa i postera

3. Mjesto i uloga panoa i postera u nastavi; kriterijumi za vrijednovanje učeničkih panoa

4. Linoit - multimedijalni interaktivni pano i mogućnosti saradničkog rada na aplikaciji

5. Dotstorming kao platforma za brzu međusobnu komunikaciju, debatu, podjelu ideja i komentara

6. Padlet kao platforma za skupljanje informacija o određenoj temi i kao povratna informacija o završenom projektu ili prezentaciji

7. Microsoft Office Publisher  - program za izradu multimedijalnih plakata i postera

8. Zajednički rad na projektnom zadatku

Cijena po učesniku

Cijena seminara organizovanog putem neposredne obuke (uživo) -15 eura dan (u cijenu nijesu uračunati troškovi ručka i osvježenja). Minimalan broj polaznika - 20.

Cijena kompletnog online seminara organizovanog putem Moodle platforme je 10 eura.

 

Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 1 dana - 8 sati

Trajanje seminara organizovanog putem online  platforme je 2 sedmice - 8 sati.

 

Seminar akreditovan

pod rednim brojem

Trajanje seminara

Cijena seminara

PRIJAVA

 

244

 

8 h

 

15 €

online 10 €

quote